Trang chủ »  Giới thiệu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

            SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG                 

                    TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN        

                Số:…………DS/THPT-TPH                   

                                                                                                                                                     

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

   

  STT

  Họ và tên

  Chức danh

  Ghi chú

   
   

  1

  Lê Thị Phượng

   Bí Thư

     

  2

  Lê Thị Thảo Nguyên

  Phó Bí Thư

     

  3

  Nguyễn Thị Thảo Phương

  Phó Bí Thư

   

   
   4

   Đặng Thị Muốn

  Ủy viên

   

   

   ĐặngThị Phương Thảo

  Ủy viên

   

   

   Nguyễn Thị Thùy Linh

  Ủy viên

     

   Trịnh Thị Hoàng Oanh

  Ủy viên

   

   

   Lê Thị Lệ

  Ủy viên

   

   

   Nguyễn Thị Phượng

  Ủy viên

   

   

  10

   Phùng Lê Anh Tuấn

  Ủy viên

   11/3

   

  11

   Trịnh Quang Đạt

  Ủy viên

   10/6

   

  12

   Trương Thị Huệ My

  Ủy viên

   10/4

   

  13

   Nguyễn Thị Trúc Lam

  Ủy viên

   12/14

   

  14

   Nguyễn Minh Huyên

  Ủy viên

   11/5

   

  15

   Hoàng Thị Kim Phượng  Ủy viên  11/9  

   

                      Danh sách có 15 người