Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên Năm 2021-2022

          Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên;
         Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
          Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác