Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Qui định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

    Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (đính kèm). Nhà trường thông báo để toàn thể CB- GV- Nv, PHHS và HS được biết :
    Xem tại đây
     »  Các bản tin khác