Tin tức

     Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông
(THPT) Thái Phiên;

      Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021; căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022, Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm học 2021-2022 với nội dung như sau:

     Căn cứ Công văn số 2649/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

      Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông  (THPT) Thái Phiên;

      Thực hiện Công văn số 2905/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) và thống kê giáo dục năm học 2021-2022; Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể như sau:

      Căn cứ Công văn số 2649/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

      Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 2021-2022 với nội dung cụ thể như sau:

       Thực hiện Công văn số 2896/SGDĐT-TTr ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022; Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể như sau:

      Thực hiện Kế hoạch số 719/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức nhà trường năm học 2021-2022 với nội dung cụ thể như sau:

    Căn cứ Công văn số 112/LT-SGDĐT-CĐN ngày 17 tháng 9 năm 2021 của  Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức; Hội nghị Người lao động năm học 2021-2022;