Tin tức

     Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường THPT Thái Phiên (1963-2023) (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các
thành viên có tên sau đây:

       Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên;

     Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông
(THPT) Thái Phiên;

      Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022.

     Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông
(THPT) Thái Phiên;

      Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021; căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022, Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm học 2021-2022 với nội dung như sau:

     Căn cứ Công văn số 2649/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

      Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông  (THPT) Thái Phiên;

      Thực hiện Công văn số 2905/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) và thống kê giáo dục năm học 2021-2022; Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể như sau:

      Căn cứ Công văn số 2649/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;