TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Về việc triển khai chỉ thị số 33-CT/TU ngày 10/10/2023 của Thành Uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết

Các văn bản khác :