VĂN BẢN - Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Công văn về việc báo giá dự toán mua trang phục cho giáo viên dạy Quốc phòng năm học 2022-2023 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
2 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số và thống kê GD năm học 2022 2023 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
3 PHÂN LOẠI DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ THPT_THÁI_PHIÊN Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
4 Quyết định về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá_0001 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
5 Quyết định phân công GV làm nhiệm vụ kiểm tra nội bộ HDDSP của GV đợt T9 và T10 năm 2022 2023_0001 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
6 Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ sư phạm nhà giáo năm học 2022-2023_0001 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
7 Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023_0001 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
8 Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023_0001 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
9 Kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức - viên chức năm học 2022-2023_0001 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
10 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023_0001 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download