GIỚI THIỆU

Ban giám hiệu


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Thầy Nguyễn Hữu Dũng Hiệu trưởng  
02 Cô Hà Thị Điểm Phó hiệu trưởng  
03 Cô Phạm Thị Ánh Tuyết Phó hiệu trưởng  
04 Thầy Đặng Công Vĩnh Phó hiệu trưởng