GIỚI THIỆU

Ban giám hiệu


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Thầy Nguyễn Cửu Huy Hiệu trưởng  0905107277
02 Thầy Đặng Công Vĩnh Phó hiệu trưởng  0905978958
03 Cô Nguyễn Thị Hoàng Hiếu Phó hiệu trưởng  0905889997