GIỚI THIỆU

Công đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hà Thúc Quang

Chủ tịch Công đoàn

2

 Phạm Văn Ngọc

Phó Chủ tịch

 Đầu Thanh Phong

Uỷ viên

4

 Đỗ Thị Bích Thủy

Uỷ viên

5

 Đoàn Thị Thủy

Uỷ viên

6

 Tăng Long Vân

Uỷ viên

7

 Võ Thị Ngọc Trân

Uỷ viên