GIỚI THIỆU

Công đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Huỳnh Văn Tần

Chủ tịch Công đoàn

2

Hà Thúc Quang

Phó Chủ tịch

 Đinh Văn Vy

Uỷ viên

4

Tăng Thị Long Vân

Uỷ viên

5

Nguyễn Thị Bích Kim

Uỷ viên

6

Đỗ Thị Bích Thủy

Uỷ viên

7

Đoàn Thị Thủy

Uỷ viên