Trang chủ »  Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

                                  BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

  STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
  01 Thầy Nguyễn Bá Hảo Hiệu trưởng  0905161010
  02 Thầy Đặng Công Vĩnh Phó hiệu trưởng  0905978958
  03   Cô Nguyễn Thị Hoàng Hiếu         Phó hiệu trưởng        0905889997      
      
                      DANH SÁCH CHI UỶ TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

  STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
  01 Thầy Nguyễn Bá Hảo Bí thư chi bộ             0905161010
  02 Thầy Đặng Công Vĩnh Phó bí thư  0905978958
  03   Cô Nguyễn Thị Hoàng Hiếu         Chi Uỷ viên       0905889997      
  04 Thầy Hà Thúc Quang Chi uỷ viên  0905384172
  05 Cô Ngô Hoà Liên Chi uỷ viên  0988259049