Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN NĂM HỌC 2023-2024.

     Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên; Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;


  Quyết định ban hành thủ tục hành chính Trường THPT Thái Phiên năm học 2023-2024.

  - Mau 1_Don xin rut ho so_ThaiPhien

  - Mau 2_Don xin cap ban sao hoc ba_ThaiPhien

  - Mau 3_Xac nhan ket qua hoc tap_ThaiPhien

  - Mau 4_Don chuyen truong_ThaiPhien 

  - Mau 5_Giay xac nhan hoc sinh

  - Mau 6_Don phuc khao

  - Mau 7_Don de nghi mien giam hoc phi

  - Mau 8_Don de nghi ho tro chi phi hoc tap
   »  Các bản tin khác