TIN TỨC » TIN GIÁO DỤC

Công văn V/v tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay

         Thực hiện Công văn số 778/UBND-SYT ngày 05/02/2021 của UBND thành phố về việc tiếp tục quyết liệt tăng cường công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện những nội dung sau:


Xem tiếp

Các bản tin khác :