Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Công văn v/v tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021

          Căn cứ Công văn số 2995/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học thông báo rộng rãi nội dung này đến toàn thể cán bộ quản lí, nhà giáo, học sinh, sinh viên
    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác