TIN TỨC » TIN NHÀ TRƯỜNG

Nhằm giáo dục cho học sinh trong nhà trường về truyền thống yêu nước, về lý tưởng cách mạng qua đó góp phần "hình thành một lớp thanh niên nam, nữ ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa", "có lý tưởng cao đẹp", "sống có văn hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính", biết "nuôi dưỡng hoài bão lớn", "tự cường dân tộc". 

Xem tiếp