Tin tức

Căn cứ Công văn số 42/CV-BATGT ngày 05 tháng 3 năm 2021, của Ban An toàn giao thông thành phố về việc phát phóng sự an toàn giao thông 5 năm giai đoạn 2016-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi phóng sự "An toàn giao thông 5 năm 2016-2020" thời lượng 11 phút 57 giây do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cung cấp nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các hoạt động an toàn giao thông tại các đơn vị, trường học.
Thực hiện Kế hoạch số 1665/KH-BGDĐT ngày 23/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Triển khai Chương trình “Điều ước cho em” trong ngành Giáo dục (sau đây gọi tắt là Chương trình); đây là Chương trình nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên, các cơ sở giáo dục ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn toàn quốc, góp phần khắc phục tình trạng thiếu thốn về cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy, học tập của học sinh và giáo viên.