TIN BÀI BỘ MÔN » Toán

Hướng dẫn ôn thi lại Toán 10 - 2014

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

            TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LẠI TOÁN

NĂM HỌC 2013-2014

1.      Đại số:
-         Dấu của nhị thức bậc nhất, dấu của tam thức bậc hai.
-         Các bất phương trình quy về bậc hai (Bất phương trình tích, thương của các nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, bất phương trình chứa căn bậc hai)
-         Công thức lượng giác.
2.      Hình học:
-         Đường thẳng.
-         Đường tròn.
-         Đường elip.

 

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2014.

            Tổ trưởng chuyên môn

 

 

      Phạm Văn Khế

 

Các bản tin khác :