TIN BÀI BỘ MÔN » Tin học

Hướng dẫn ôn thi lại Tin học 11 - Hè 2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LẠI – HÈ 2014

MÔN: TIN HỌC 11

 

I/ KIỂU MẢNG MỘT CHIỀU

-         Khái niệm

-         Khai báo biến

-         Viết chương trình (tham khảo chương trình ví dụ trong sgk và BTTH)

II/ KIỂU XÂU

-         Khái niệm

-         Khai báo biến

-         Các thủ tục và hàm chuẩn xử lý xâu

-         Viết chương trình (tham khảo chương trình ví dụ trong sgk và BTTH)./.

 

TỔ TIN HỌC

Các bản tin khác :