TIN BÀI BỘ MÔN » Sinh học

Hướng dẫn ôn thi lại Sinh học 11 - 2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI

MÔN: SINH HỌC - KHỐI 11

 

Câu  1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển.

Câu 2. Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Câu 3. Trình bày chức năng của hoocmon sinh trưởng, hoocmon sinh dục.

Câu4. Khái niệm sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính ở thực vật, động vật.

Câu 5. Trình bày phương pháp nuôi cấy tế bào và mô thực vật.

Câu 6. Trình bày quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi.

Câu 7. Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa.

Câu 8. Ưu điểm của sinh sản hữu tính

 

………………..Hết…………………

 

Các bản tin khác :