TIN BÀI BỘ MÔN » Sinh học

Hướng dẫn ôn thi lại Sinh học 10 - 2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI MÔN SINH HỌC 10

NĂM HỌC 2013-2014

A.Lý thuyết:

Câu 1: Điều kiện lên men êtilic và lên men lăctic. Viết phương trình tổng quát của lên men êtilic và lên men lăctic

Câu 2: Sinh trưởng của vi sinh vật là gì? Thời gian thế hệ là gì?

Câu 3: Thế nào là nuôi cấy vi sinh vật không liên tục. Vẽ đồ thị và nêu đặc điểm các pha trong nuôi cấy không liên tục.

Câu 4: Nêu các thành phần cấu tạo của virut. Chức năng của các thành phần cấu tạo đó.

Câu 5: Trình bày chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ.

B.Bài tập: Sự sinh trưởng của vi sinh vật./.

Các bản tin khác :