Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Đường link video, bài học, bài tập môn Sinh học từ ngày 7/9 đến 19/9 năm học 2020_2021


  1. Sinh học 10
  - Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
  + video: https://youtu.be/qlkuNcH6Umg
  - Bài 2:Các giới sinh vật
  + video: https://youtu.be/u8QveCrUJ_M              
  2. Sinh học 11
  - Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
  + video: https://youtu.be/QLT3UKAm5iY               
  - Bài 2:Vận chuyển các chất trong cây
  + video: https://youtu.be/2iBI3AOpMBw              
  3. Sinh học 12
  - Bài 1: Gen Mã di truyền Quá trình nhân đôi ADN
  + video: https://youtu.be/M0Zg7gY-P1A 
  - Bài 2: Phiên mã Dịch mã
  + video t2:   https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=RzPrT9Y6v-0    
  4. Công nghệ 10
  - Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
  + video: https://youtu.be/o1WlavHcYp0
   
   Nội dung bài học:
  - Khối 10 
  - Khối 11
  - Khối 12
              
   »  Các bản tin khác